>>> Fotky – otvorenie cyklo 2024 <<<

>>> Fotky – Deň zeme 20.4.2024 <<<

>>> Pozvánka – cyklo Holíč 19.5.2024 <<<

>>> Cyklopotulky Horehroním 27.-30.6.2023 <<<

>>> 100 Jarných kilometrov <<<

 


VITAJTE NA STRÁNKACH KST HORŇAN PRÁZNOVCE !

 

 

Z dávnej histórie…

                          Niečo  o názve klubu KST HORŇAN PRÁZNOVCE

     Názov klubu vychádza z histórie a miesta (Horňany) založenia pôvodnej obce Práznovce, ktorá sa nachádzala  nad obcou Krnča v Tribečskom  pohorí, v katastri obce Práznovce.

                                                        HORŇANY

    Začiatkom 11. storočia patrilo stredné Ponitrie do Nitrianskej kráľovskej župy. V 11. storočí, často v osídlených prosperujúcich  slovanských  hradiskách, boli postavené kamenné vidiecke kostoly, ktoré boli určené  ako  farské  kostoly. K slovanským  nálezom patria aj  základy románskeho  kostolíka v Starom háji  v lokalite Kostolec,  v katastri Práznoviec.

Kostolík-Horňany

    Podľa vtedajšej cirkevnej praxe, bol okolo kostolíka cintorín, kam museli privážať zosnulých z celej farnosti. Cesta z Hornian, od kríža (križovatky) do Starého hája, sa dodnes menuje Smrtnou cestou. Hora pod Starým hájom sa volá Farárova hora, čo poukazuje na sídlo fary. Farníci totiž museli hmotne zabezpečiť farára poľom, horou a lúkami. Fara v Solčanoch je doložená až r. 1386 s pôvodne gotickým kostolom Všetkých svätých. Je pravdepodobné, že Solčany, ako bývalá filiálka, si podržaIi patrocínium farského kostola Všetkých svätých z pôvodných Práznoviec tak, ako si podržala Krnča patrocínium farského kostola na Sádku (Čížiku), kam ako filiálka patrila do reformácie (pre viac informácií klikni na obrázok kostolíka dolu). Tradícia hovorí, že v Starom háji pod Kostolcom ležali pôvodné Práznovce. Historické pramene však túto mienku ani nepotvrdzujú, ani nevyvracajú. Iste viacej by nám umožnil zistiť systematický výskum a predovšetkým archeologický prieskum pôvodných Práznoviec.

     Iné historické pramene však hovoria, že najväčší a najvleklejší spor sa viedol so zemanmi z Práznoviec o územie ležiace na pomedzí chotárov Solčian a Horných Práznoviec (Hornian). Solčany  totiž pôvodne na severnej strane susedili iba s chotárom Práznoviec. Práznovčanci pri klčovaní a osídľovaní Hornian zabrali zrejme viac lesa, než im pôvodne patrilo. V časoch, keď Solčany ešte patrili kráľovi, nevyvolal tento  záber žiadny odpor. Situácia sa zmenila príchodom Štítnikovcov, ktorí nemienili trpieť ” rozpínavosť ” svojich zemianskych susedov. Sporné územie považovali za svoj majetok a nútili svojich poddaných zo Solčian, aby tam chodili rúbať drevo. To pravda vyvolalo prudký odpor zemanov z Práznoviec, ktorí sa dávnejšie zabratého územia nechceli len tak vzdať.  Písomné záznamy svedčia, že  vzájomný spor  prebiehal už  roku 1399.

kostol Sádok       Nitrianska  stolica sa  snažila sporné  stránky zmieriť, čo sa ale  nepodarilo. Roku 1402 sa mala uskutočniť nová obchádzka solčianského  chotára, aby sa zabránilo ďalším nedorozumeniam. Kráľ ju však musel  odročiť, lebo Brikcius  Práznovský bol práve v tom čase na vojenskej  výprave.

Zaujímavým  spôsobom sa  pokúsil vyriešiť  celú  záležitosť  kráľ  Žigmund. Roku  1410  daroval  dedinu  Horňany Štítnickému, ale proti  tomu rozhodne protestovali zemania  z Práznoviec. Protest bol účinný a Práznovskovci si uhájili svoje majetkové práva. Kráľ im však nariadil,  aby predložili na prešetrenie všetky listiny, dokazujúce oprávnenosť ich vlastníctva na dedinu Horňany.

      Na palatínskej kongregácii šľachty Nitrianskej župy, ktorá sa konala v novembri 1424, Práznovskí vystúpili zo žiadosťou, aby šľachtická stolica prísahou potvrdila, že dedina Horné  Práznovce  (Horňany) im patrí podľa práva aj dedične, čo stolica aj urobila.

      Štítnikovci aj  naďalej  uplatňovali  svoje  nároky na časť chotára Hornian (Starý haj), v  snahe získať tento kus kopaníc, lesa a kriačin, neváhali dokonca použiť aj falošnú listinu. 

Použitá literatúra: Publikácia ” PRÁZNOVCE “, vydaná v roku 2008,  ISBN 978-80-970000-0-4.


                           Niečo o znaku klubu KST HORŇAN  PRÁZNOVCE

      Symbol (znak) klubu vychádza zo štylizácie pohoria Tribeč – tri kopce a v popredí sa týči Sekvoja, ktorá symbolizuje miesto Horňany.

                                                              SEKVOJA

 

Po stopách práznovských predkov 2014 (94)  Strom bol vysadený v roku 1928,  ako trojročná  sadenica vypestovaná v škôlke na Horňanoch  lesníkmi Konrádom a  Riegerom  v nadmorskej výške 320 m, zo  semena  dovezeného z luštiarne  v Českých Budějoviciach.

 

 

     Obvod kmeňa sekvoje vo výške 1,3 m nad zemou je 4,40 m, výška stromu  zameraná  výškomerom od päty kmeňa po vrchol  je  22,5 m, šírka koruny v smere  sever  –  juh je 12,5 m a v smere východ – západ  10,5 m.

 

 

    Sekvoja bola vyhlásená za chránený prírodný útvar nariadením ONV v Topoľčanoch a v zmysle zákona NR SR č. 287/94 o ochrane  prírody a krajiny , vyhláškou zo dňa 08.01. 1996 bola sekvoja na Horňanoch vyhlásená za chránený strom, s platnosťou od 29.  marca 1996.

Posledná revízia bola spravená dňa 05.06.2007. Zaujímavosťou je, že tento deň je aj dátumom  založenia a zaregistrovania KST Horňan  Práznovce.

 

 

 


 

 O nás…

     Základným kameňom vzniku nového klubu KST HORŇAN PRÁZNOVCE (s pôvodným názvom Klub turistov  Horňan Práznovce  pri OFK Práznovce, od 05.06.2007 do 6.11.2015) boli stanovy, ktoré hlasovaním schválili zakladajúci členovia združenia, na výročnom zhromaždení členov pôvodného  klubu dňa 16.5.2015. Ich výklad podáva výkonný výbor klubu. Stanovy nadobudli platnosť dňom registrácie, resp. splnenia oznamovacej povinnosti, dňa 6.11.2015.

                     ( Krátky výpis zo  STANOV KST HORŇAN PRÁZNOVCE )

 

– Plný názov klubu  sa stanovuje na: KST HORŇAN PRÁZNOVCE.

– Sídlo: Rezutova 340, 955 01 Práznovce, Slovenská republika.

– V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, je  KST Horňan Práznovce dobrovoľným združením občanov, ktorí prostredníctvom neho vykonávajú svoju záujmovú činnosť v turistike,  športových a kultúrnych aktivitách a v zlepšovaní životného prostredia.

– Názov klubu vychádza z histórie a miesta (Horňany) založenia pôvodnej obce Práznovce, ktorá sa nachádzala nad obcou Krnča v Tribečskom pohorí, v katastri obce Práznovce.

– Symbol (znak) klubu vychádza z už dávnejšie používanej turistickej pečiatky: štylizované pohorie Tribča – tri kopce  a v popredí sa týči  Sekvoja, ktorá symbolizuje miesto Horňany.

 

Čo je poslaním KST HORŇAN PRÁZNOVCE ? 

a.) Zastupovať záujmy turistov,

b.) podieľať sa na vytváraní podmienok na turistiku,

c.) viesť členov klubu k dodržiavaniu zásad ochrany prírody, k starostlivosti o životné prostredie,

d.) spolupracovať s ďalšími organizáciami, rozvíjajúcimi turistiku a pobyt v prírode,

e.) vykonávať verejnoprospešnú činnosť, zameranú na vytváranie podmienok na turistiku (sprievodcovská činnosť, výstavba a údržba turistických chodníkov, a pod.).

                                                 

Kto sa môže stať členom KST HORŇAN PRÁZNOVCE ? 

1. Členom Klubu turistov sa môže stať každý, kto súhlasí s jeho stanovami.

2. Členovia klubu môžu byť : – dospelí , mládež, dôchodcovia, deti.

3. Riadnym členom klubu sa stáva fyzická osoba, ktorá zaplatila členský príspevok.

4. Členom KST Horňan Práznovce prestáva byť ten :

a.) kto oznámi svoje vystúpenie z KST Horňan Práznovce,

b.) kto nezaplatí členský príspevok do 31.5. príslušného roku,

c.) kto bol vylúčený výborom združenia pre poškodzovanie záujmov združenia, alebo sa dopustil nečestného, prípadne trestného činu. Vylúčenie z KST Horňan Práznovce sa oznamuje písomne.

( Prihlášku za člena KST HORŇAN PRÁZNOVCE nájdete   >>> tu <<< ).

Výhody pre registrovaných členov KST HORŇAN PRÁZNOVCE

  • Prednostné právo zúčastňovať sa na klubových podujatiach.
  • Využívať zľavy na cestovnom pri klubových zájazdoch.
  • Využívať zľavy na ubytovaní v zariadeniach KST po celom Slovensku (klikni do oblasti štítku dole).

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

PONUKA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY