Výbor KST Horňan

Zloženie výboru KST Horňan Práznovce 

 

Predseda KST HORŇAN Práznovce:  Pavol JANČEK

                                                                 Rezutova 340/4                     

                                                                 95501       Práznovce

                                                                 Kontakt   MT: 0907 356 454

                                                                 Email : jancekpalo@azet.sk

, ktorý :

 • je členom výboru RR KST TO,
 • je členom výboru združenia Svornosť, ako zástupca turistov v rámci mikro regiónu Tribeč,
 • je cvičiteľom VHT,
 • dohliada na činnosť celého výboru KST Horňan,
 • pripravuje a vedie zasadnutia výboru KST Horňan,
 • kontroluje a vyhodnocuje prácu KST Horňan,
 • kontroluje evidenciu platenia členských príspevkov členov KST Horňan,
 • zabezpečuje pravidelnú propagáciu KST Horňan v médiách,
 • objednáva, prípadne ruší objednávky autobusov na turistické zájazdy,
 • pravidelne kontroluje plnenie programu turistického kalendára,
 • podieľa sa na príprave turistického kalendára a kalendára RR Topoľčany,
 • pripravuje a organizuje turistické podujatia,
 • dohliada na vypracovanie a zverejňovanie propagačných materiálov na vývesných miestach v obci.

———————————————————————————————————————————————-

Podpredseda KST Horňan Práznovce:  Dušan MACHO

Kontakt  MT:  0915 435 006 , ktorý :

 • zastupuje predsedu KST Horňan v jeho neprítomnosti,
 • je cvičiteľom VHT,
 • vyhodnocuje turistické podujatia (po stránke kvality i zabezpečenia),
 • podieľa sa na príprave a organizovaní turistických podujatí.

———————————————————————————————————————————————–

Tajomník KST Horňan Práznovce:  Juraj HOLEŠČÁK

Kontakt  MT:  0905 216 864 , ktorý :

 • sa podieľa na príprave a organizovaní turistických podujatí,
 • kontroluje a dopĺňa údaje do pokladničnej knihy,
 • podieľa sa na príprave   účastníckych a iných listín,
 • vedie a kontroluje stav účtu   a  registráciu 2 % z dane.

———————————————————————————————————————————————–

Pokladník KST Horňan Práznovce:  Oľga ŠUJANOVÁ

Kontakt MT:  0904 409 246 , ktorá:

 • vedie a kontroluje stav účtu – uhrádza faktúry,
 • podieľa sa na príprave a organizovaní turistických podujatí,
 • vedie kroniku.

———————————————————————————————————————————————–

Referent 1: Martin MACKO  

Kontakt   MT:  0948 755 445 , ktorý :

 • podieľa sa na rozmnožovaní, kopírovaní potrebných tlačív, dokumentov, ich propagáciu v obci,
 • podieľa sa na príprave a organizovaní turistických podujatí.

———————————————————————————————————————————————–

Referent 2: Anna KLENKOVÁ

Kontakt:  MT:  0918 340 486 , ktorá :

 • podieľa sa na príprave a organizovaní turistických podujatí,
 • vedie kroniku.

———————————————————————————————————————————————–

Referent 3: Iveta VARGOVÁ

Kontakt   MT:  0911 308 784 , ktorý :

 • podieľa sa na príprave a organizovaní turistických podujatí.

———————————————————————————————————————————————–

Kontrolná a revízna komisia:

1.)    Libor BOSÁK

2.)    Dagmar KORCOVÁ

3.)     Anna LIŠKOVÁ 

 • 1 x za rok revízia pokladne, stavu účtu a dokumentácie (pokladničná kniha, faktúry atď.).

VÝBOR KST HORŇAN PRÁZNOVCE

Výbor KST Horňan

Zľava: Dušan MACHO, Tomáš PAVLOVIČ, Anna KLENKOVÁ, Pavol JANČEK, Oľga ŠUJANOVÁ, Martin NOVOTNÝ a Ivan TOMAN. 

                                                                                                                                                                             

PONUKA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY